Υπολογισμοί / Πρόστιμα

Είδος παράβασης
Παράβαση όρων και περιορισμών της άδειας λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης στους εξής τομείς: Περιβάλλον – Ασφάλεια εγκαταστάσεων – Ζωή και υγεία των εργαζομένων και περιοίκων.
T1: T2:
Παράμετρος Τιμή Επιπλέον
Αξία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (σε χιλιάδες €)
Χωρητικότητα αποθήκης σε κυβικά μέτρα (m3)
Ισχύς (κινητήρια & θερμική) παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε KW
Περιοχή εγκατάστασης
Διάρκεια παράβασης
Κατηγορία όχλησης δραστηριότητας
α1: α2: β: γ: δ:
Τ = (α1 + α2) [Τ1 + ((Τ2 – Τ1) (β + γ + δ))/3] (€)