Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου 2012 Εμφανίσεις: 4523
Εκτύπωση

blog post bio

 

Αδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

borehole

Διαδικασία υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων

Σύμφωνα με την   ΚΥΑ 146896/2014 “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ2878Β/2014-Διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 3142Β/2014)” όπως τροποποιήθηκε από την  ΚΥΑ101123/2015, την  ΚΥΑ170766-2016 (άρθρο 4) και την  ΚΥΑ140424/2017 οι αιτήσεις για άδεια χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία που κατατίθενται από τις 16-1-2014 μέχρι και 13-3-2017 συνοδεύονται από αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ..

Από 14-3-2017 και μετά η κατάθεση φακέλου για άδεια χρήσης νερού γίνεται χωρίς να συνοδεύεται από αίτηση καταχώρησης στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή/και  άδειας χρήσης νερού ισχύουν τα εξής :

1. Αιτήσεις για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Όσοι καταθέτουν από την 1-1-2015 και μετά αίτηση για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας  οφείλουν να προσκομίσουν στην αδειοδοτούσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, Ερμούπολη 841 00 Σύρος)   παραστατικό εξόφλησης για παράβολο 100 € (ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας που αποδίδεται σε ειδικό λογαρισαμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

 2. Αιτήσεις για άδεια χρήσης νερού

Όσοι καταθέτουν  μέχρι 30-9-2015 αίτηση για άδεια χρήσης νερού δεν χρειάζεται να καταβάλλουν πρόστιμο.

Για κατάθεση αίτησης από 1-10-2015 και μετά τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

  • από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 πρόστιμο 50€,
  • από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 πρόστιμο 100€ και
  • από 1-12-2015 έως και 13-3-2017  πρόστιμο 150 €
  • από 14-3-2017 τα πρόστιμα διαφοροποιούνται από 150 € έως και 5.000 € ανάλογα την περίπτωση  (σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 146896/2014 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 140424/2017) .

Για τις αιτήσεις άδειας χρήσης νερού που κατατίθενται από 14-3-2017 και μετά για να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης  εκτός από την καταβολή προστίμου είναι απαραίτητα και  αποδεικτικά παλαιότητας της υδροληψίας (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 της ΚΥΑ146896/2014 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 140424/2017) .

Το πρόστιμο καταβάλλεται  με την αιτιολογία «Εκπρόθεσμη Αίτηση  ΕΜΣΥ» μόνο για ανενεργά σημεία υδροληψίας  ή «Εκπρόθεσμη Αίτηση Χρήσης Νερού» ή «Εκπρόθεσμες Αιτήσεις  ΕΜΣΥ και Χρήσης Νερού» :

  • Στη Δημόσια Οικονομική Εφορία ( Δ.Ο.Υ.), στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517

 

Για δεξαμενές η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια αλλά και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας, εφόσον ο όγκος τους δεν ξεπερνά τα 500κ.μ. δεν απατείται άδεια χρήσης ύδατος. (άρθρο 1.ιβ, της ΚΥΑ 146896/2014).

 

Δικαιολογητικά (Ενδεικτικά 2015)

>Αίτηση του αιτούντος ή Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή η οποία δίδεται από την υπηρεσία και στην οποία αναγραφονται τα στοιχεία του αιτούντος η περιγραφή: "Υποβολή φακέλου για εξέταση υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης νερού που βρίσκεται στη θέση ................ (τοπωνύμιο,τοπική ή δημοτική κοινότητα, δημοτική ενότητα, δήμου, περιφερειακή ενότητα" και αναφορά των συνημμένων δικαιολογητικών.

Τυποποιημένη δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) με τα αληθή και ακριβή υποβληθέντα στοιχεία και αποδοχή των περιορισμών, προϋποθέσεων και ελέγχων της κείμενης νομοθεσίας για τη χορήγηση της παραπάνω αδείας (όπως φαίνεται στο παράρτημα ΙΙ της αρ. οικ. 15059).

Αποδεικτικό ύπαρξης της υδροληψίας προ της 20-12-2005 (πχ αντίγραφο παλαιάς άδειας χρήσης νερού ή βεβαίωση ηλεκτροδότησης ή βεβαίωση ΙΓΜΕ ή βεβαίωση υπηρεσιών Δήμων κλπ)

Περιβαλλοντική έκθεση (όπως όρίζεται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/1990) για αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια με χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού κάτω των 50.000κ.μ/έτος (όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 1958/13-1-2012) ή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις λοιπές κατηγορίες σύμφωνα με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες με την προηγούμενη εγκύκλιο. Σημειώνεται πως μέχρι την δημοσιοποίηση των Πρότυπων περιβαλλοντικών εντύπων όπως ορίζει ο ν.4014 / 2011 (ΦΕΚ 249Α / 25-11-2011) ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τα δικαιολογητικά όπως παλαιότερα. Επίσης η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας για τη χρήση νερού.

Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλη πράξη (πχ αντίγραφο νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή έγγραφο δημόσιας αρχής ΟΣΔΕ-ΟΚΧΕ ή έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση κλπ)

Χάρτης κλίμακας 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς αγροτεμαχίων ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της υδροληψίας (x,y,z) κατά ΕΓΣΑ 87 καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200μ από τη θέση της υδροληψίας σε ΔΥΟ (2) αντίγραφα.

Χημική ή/και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια για την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού για τη συγκεκριμένη χρήση (ύδρευσης/άρδευσης)

Συμπληρωματικά σε περίπτωση υδροληψίας για υδροδότηση κτίσματος η βεβαίωση νομιμότητας του κτίσματος από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία και η βεβαίωση υπηρεσίας (πχ ΔΕΥΑΝ,ΔΕΥΑΡ) για τη μη δυνατή σύνδεση του κτίσματος με το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής.

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 150977 του ΥΠΕΚΑ δεν απαιτείται κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών η σύμπραξη ή συμετοχή κατόχου ειδικού πτυχίου (πχ μελετητικού ή οποιουδήποτε άλλου) και ο ενδιαφερόμενος έχει την ευχέρεια να συμβουλευτεί όποιον κρίνει κατάλληλο.

Δείτε επίσης διευκρινήσεις:
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄)

 

Περιβαλλοντικά - Κατάταξη έργων σε ομάδες και υποομάδες

Σύμφωνα με την Απόφαση με αρ Αρ. Πρωτ.: 1958, 13.01.2012.

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις
Ομάδα 2 - 6 Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.00 m3/έτος α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 100.000 m3/έτος, εάν η υδρογεώτρηση:
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και
ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m και
iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα
β) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει
α) 100.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, και:
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και
ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m και
iii) Απέχει από τη
θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως
απόστασης από τη θάλασσα
β) 50.000 m3/έτος ≥ V >
25.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις
ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει
α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναμου.
β)Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εμπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση
αυτών εν σχέσει με τη θάλασσα, λίμνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων.
δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης υποκατηγορίας Α2 ή κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής με
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, το οποίο περιλαμβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εμπίπτει στο πεδίο εγαρμογής του Σχεδίου     ιαχείρισης και είναι συμβατή με τις προβλέψεις του διενεργείται από την οικεία     Δ/νση Υδάτων.
ε) Δεν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων:
i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή για λογαριασμό δημόσιου φορέα που
εκ του νόμου έχει δικαίωμα διεξαγωγής υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν (πχ οδοί, φράγματα, μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την
εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται
περιβαλλοντικάως προς τυχόν υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.
You are here:   HomeΜελετεςΑδειοδοτήσειςΓεωτρησεις
| + - | RTL - LTR

icons8-facebook-100 

Βρείτε μας στο Facebook

icons8-home-address-150

Nafplio Tour

icons8-benzene-ring-100-3

Texnikonaf.gr

icons8-recycle-100

ΕΕΔΣΑ

icons8-youtube-100

Youtube Channel

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.