Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου 2010 Εμφανίσεις: 5072
Εκτύπωση

blog post bio

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα τηςολοκληρωμένης Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος με εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), Προμελετών περιβαλλοντικών (ΠΠΕ), προκαταρκτικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων και αξιολογήσεων (ΠΠΕΑ) και Στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΜΠΕ).

 

Λογισμικό εύρεσης περιβαλλοντικής κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων

laaepo

Εφαρμογή αναζήτησης περιβαλλοντικής κατάταξης - κριτηρίων όχλησης

Γενικά

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

Με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί σε δυο κατηγορίες: την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες:

 1. 2η: Υδραυλικά έργα
 2. ομάδα 3η: Λιμενικά έργα
 3. ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
 4. ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες
 5. ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
 6. ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 7. ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες
 8. ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
 9. ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 10. ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
 11. ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας, ακολουθείται συνοπτικά η εξής διαδικασία:

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον το επιθυμεί, ζητά από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

Κατόπιν και εφόσον δοθεί θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ, ή για περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί από τον φορέα του έργου η υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, υποβάλλεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Η ΜΠΕ δημοσιοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης επ΄αυτής και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αφού αξιολογήσει και σταθμίσει τις σχετικές γμωμοδοτήσεις και απόψεις συντάσσει την ΑΕΠΟ ή την απόφαση απόρριψης.

 

Αδειοδότηση έργων Α1 Κατηγορίας

Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων και δραστηριοτήτων Α1 υποκατηγορίας είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΚΑ και μέχρι τη σύστασή της, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), ή το Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ή το Τμήμα Βιομηχανιών της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ), ανάλογα με την ομάδα του έργου ή της δραστηριότητας.

Οι ΑΕΠΟ για τα έργα και τις δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας είναι αποφάσεις Υπουργού ΠΕΚΑ.

 

Αδειοδότηση έργων Α2 Κατηγορίας

Για τα έργα και δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες περιβάλλοντος των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι ΑΕΠΟ είναι αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων αντίστοιχα.

 

Αδειοδότηση έργων Β Κατηγορίας

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους.

 

Κανονιστικές διατάξεις του ν. 4014/11, που έχουν εκδοθεί:

 1. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ.167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 2. Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)
 3. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/12) κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες/ υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις καθώς και σε ομάδες ομοειδών έργων-δραστηριοτήτων .
 4. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/12
 5. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις.
 6. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 21697/12 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/12) συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)
 7. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ.
 8. Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
 9. Εγκύκλιος για τη λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).

 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Ομάδα
(υ.α. 1958/2012)

Είδος έργων/δραστηριοτήτων ΦΕΚ
1 Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών ΦΕΚ 2505/Β/7-10-2013
2 Υδραυλικά έργα ΦΕΚ Β 3071-03.12.2013
3 Λιμενικά έργα ΦΕΚ Β' 2425/27.9.2013
4 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών ΦΕΚ Β 3072-03.12.2013
5 Εξορυκτικές δραστηριότητες ΦΕΚ Β' 2001/14.8.2013
6 Τουριστικές εγκαταστάσεις ΦΕΚ Β' 3438/24.12.2013
6 Υγειονομικές μονάδες ΚΑΔ Δ150554/13.12.2013
6 Εμπορικά κέντρα, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευση

ΦΕΚ 2507/Β/7-10-2013

7 Κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΦΕΚ Β' 2002/14.8.2013
8 Υδατοκαλλιέργειες ΦΕΚ Β' 2405/26.9.2013
9 Βιομηχανικές δραστηριότητες ΦΕΚ Β' 1275/11.4.2012
9 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΦΕΚ Β' 1987/14.8.2013
9 Συνεργεία αυτοκινήτων ΦΕΚ Β' 2446/30.9.2013
10 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΦΕΚ Β' 104/24.1.2013
11 Κέντρα υψηλής τάσης και υποσταθμοί ΦΕΚ Β' 1999/14.8.2013
11 Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα ΦΕΚ Β' 2036/22.8.2013
12 Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας ΦΕΚ Β' 1510/4.5.2013
12 Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών ΦΕΚ Β' 2407/27.9.2013
12 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
12 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
12 Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησης ΦΕΚ Β΄ 2035/22.8.2013
12 Αλυκές ΦΕΚ Β΄ 2405/26.9.2013

 

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ (ypeka.gr)

 

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο είναι η διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει

 1. την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
 2. τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,
 3. τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης
 4. την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή. 
Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Νομικό πλαίσιο
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων θεσμοθετήθηκε με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Σε εθνικό επίπεδο, το βασικό θεσμικό πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης καθορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1225).
 
ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ (ypeka.gr)
 
 

Έντυπα περιβαλλοντικής αδειοδότησης     

Ονομασία Εντύπου Αρχείο
Έντυπο Στοιχείων Ταυτότητας Έργου / Δραστηριότητας Έντυπο T
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου ΠΠΠΑ Έντυπο Δ1
Έντυπο Εποπτείας Γνωμοδοτήσεων Φορέων για τη διαδικασία ΠΠΠΑ Έντυπο Δ2
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας ΜΠΕ Έντυπο Δ3
Έντυπο Εποπτείας Γνωμοδοτήσεων Φορέων και Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαδικασία ΑΕΠΟ Έντυπο Δ4
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ Έντυπο Δ5
Έντυπο Διαβίβασης Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ για ενημέρωση κοινού Έντυπο Δ6
Έντυπο Αναγκαιότητας Υποβολής Νέας ΜΠΕ Έντυπο Δ7
Έντυπο Υποβολής Στοιχείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Έντυπο Υ
 
ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ (ypeka.gr)

 

You are here:   HomeΜελετεςΑδειοδοτήσειςΠεριβαλλοντικων επιπτωσεων
| + - | RTL - LTR

icons8-facebook-100 

Βρείτε μας στο Facebook

icons8-home-address-150

Nafplio Tour

icons8-benzene-ring-100-3

Texnikonaf.gr

icons8-recycle-100

ΕΕΔΣΑ

icons8-youtube-100

Youtube Channel

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.