Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου 2010 Εμφανίσεις: 5686
Εκτύπωση

blog post bio

Λογισμικό εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων (ΓΕΕΚ)
layout icon
 
 
Σύντομο Ιστορικό - Ευθύνες Τεχνικού ασφαλείας
 

mandatory-gloves-2

Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζομένων,το Π.Δ. της 14/03/1934 "Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ", ψηφίστηκε στο διάστημα της περιόδου του μεσοπολέμου, 1934, και αρκετές από τις διατάξεις του παραμένουν ενεργές μέχρι τις ημέρες μας.

mandatory-boots-2

Το επόμενο σημαντικό βήμα προόδου σε θέματα σχετικά με την «Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζομένων» σημειώθηκε πολλά χρόνια αργότερα, μόλις το 1985, και αφορούσε την ψήφιση ενός Νόμου, του Ν. 1568/1985, ο οποίος καθιέρωνε το θεσμό του Τεχνικού Ασφάλειας.

mandatory-gloves-2

Ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να αναφέρεται στον Εργοδότη της επιχείρησης και να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις πρέπει να τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο καλείται: «Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας». Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Πιο αναλυτικά, ο Τεχνικός Ασφάλειας:

• Είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης.

• Έχει υποχρέωση να ελέγχει και να επιβλέπει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

• Είναι υποχρεωμένος να προτείνει μέτρα προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων.

• Έχει υποχρέωση να υποδεικνύει ασφαλείς μεθόδους εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών.

• Έχει καθήκον να προτείνει τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.

• Είναι υποχρεωμένος να διερευνά, να καταγράφει και να παρακολουθεί τα εργατικά ατυχήματα.

• Έχει ευθύνη στο να εκπονεί τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (όπως σε περίπτωση φωτιάς, σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας) και να εκπαιδεύει ανάλογα τους εργαζόμενους.

• Έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον.

• Οφείλει να προτείνει την σωστή σήμανση του χώρου εργασίας.

• Είναι υποχρεωμένος να καταστρώνει το πλάνο διαφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

• Οφείλει να προτείνει εργονομικές βελτιώσεις και γενικότερα βελτιώσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

• Έχει υποχρέωση να υποστηρίζει την επιχείρηση σε περίπτωση ατυχήματος και να συνεργάζεται με τους νομικούς της συμβούλους.

• Έχει καθήκον να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας.

• Είναι υποχρεωμένος να τηρεί πάντοτε το επιχειρησιακό απόρρητο.

mandatory-helmet-2Έπειτα, πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια μέχρι την ψήφιση του Π.Δ. 17/1996, σύμφωνα με το οποίο ο κάθε εργοδότης που απασχολεί στην επιχείρησή του έστω και έναν (1) εργαζόμενο, οφείλει να απασχολεί Τεχνικό Ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 130297/15-7-1996 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία είναι επεξηγηματική του Π.Δ. 17/1996:

 

mandatory-overalls-2"Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφάλειας ή / και στον Ιατρό Εργασίας ή / και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)".

mandatory-ped-2

 

Επιπλέον, κάθε επιχείρηση, κατά την θεώρηση των προγραμμάτων ωρών εργασίας που πραγματοποιείται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας μία φορά ανά έτος, ή σε περίπτωση νέων προσλήψεων, οφείλει, σύμφωνα με τον Ν. 2874/2000, να αναγράφει και το όνομα του Τεχνικού Ασφάλειας που απασχολεί, η δε σύμβαση εργασίας - πλήρους ή μερικής απασχόλησης -, ή έργου, ή παροχής υπηρεσιών, κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη - οικεία Τεχνική - Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας.

mandatory-gloves-2Βέβαια, είναι χρήσιμο να τονισθεί, ότι σε μερικές επιχειρήσεις της B' Κατηγορίας Επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Νόμο 3144/2003, και στο σύνολο των επιχειρήσεων της Γ' Κατηγορίας Επικινδυνότητας, υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να παρέχει και ο εργοδότης ή ένας εργαζόμενος μετά από σύντομη εκπαίδευση, όπως αυτή με σαφήνεια ορίζεται στις Υ.Α. 260556 & 260557 / 2005, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι θα εφαρμόζει την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, την οποία έχει συντάξει ένας Τεχνικός Ασφάλειας – Μηχανικός -, ή ΕΞ.Υ.Π.Π., σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1996.

mandatory-boots-2Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, είναι το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών και επικίνδυνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

mandatory-overalls-2Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας, εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων, σε σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.

 

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου:

 

• Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.

• Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.

• Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.

• Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν των υπαρχόντων.

• Καθορισμός της διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

• Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών, Εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με τα ατυχήματα.

• Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

Τι είναι η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (πηγή:www.upatras.gr)

Η εκτίμηση επαγγελματικού ή εργασιακού κινδύνου είναι η συνδυασμένη προσπάθεια α) των εργαζομένων μίας επιχείρησης να εξακριβώσουν τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας σε όλους τους χώρους εργασίας, β) του προσωπικού ασφαλείας να αναλύσει την πιθανότητα ή την σύμπτωση και γ) της διεύθυνσης ή του εργοδότη να αποφασίσουν για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.
Η εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων είναι το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την σχεδίαση και εφαρμογή ή αξιολόγηση του προγράμματος επέμβασης & προστατευτικών μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

 

2. Μεθοδολογία

Δεν υπάρχουν καθορισμένοι κανόνες για το πως πρέπει να διεξάγεται η εκτίμηση κινδύνων. Ωστόσο στην πράξη είναι αρκετά χρήσιμο να αντιμετωπίζεται η εκτίμηση κινδύνων ως μία διαδικασία που εκτελείται σταδιακά.
Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής στάδια: εντοπισμός & εξακρίβωση όλων των πηγών κινδύνου, προσδιορισμός όλων όσοι ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου, υπολογισμός του κινδύνου, λήψη των αναγκαίων μέτρων και τέλος καταγραφή όλης της διαδικασίας και αναθεώρησή της όποτε κρίνεται αναγκαίο.

 

α. Εντοπισμός & εξακρίβωση πηγών κινδύνου
Κατά το στάδιο αυτό πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα "τι μπορεί να πάει στραβά".
Πηγές: - Προσωπική επιθεώρηση όλων των θέσεων εργασίας.
- Ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν από όλους τους εργαζόμενους.
- Αποτελέσματα μετρήσεων (θορύβου, σκόνης, αερίων).
- Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων.
- Εγχειρίδια κατασκευαστών.
- κ.λ.π.

β. Προσδιορισμός όλων όσων ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο
Στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο, π.χ. από τον χειρισμό ενός μηχανήματος, από την επισκευή κ.λ.π. Επίσης γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (έγκυοι, νεοπροσληφθέντες, ηλικιωμένοι, κ.ά. Τέλος εξετάζεται και η δυνατότητα έκθεσης σε κίνδυνο άλλων ατόμων (επισκέπτες, πελάτες, σπουδαστές, περίοικοι), ενώ μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία εργολάβων.

 

γ. Εκτίμηση & υπολογισμός των κινδύνων
Το στάδιο αυτό είναι το πιο σημαντικό στην όλη διαδικασία της εκτίμησης. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την εκτίμηση του κινδύνου. Ένας ενδεικτικός τρόπος είναι ο εξής: Εξετάζουμε όλες τις πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις από άποψη συχνότητας και σοβαρότητας. Ποσοτικοποιούμε τα αποτελέσματα, με την αντιστοιχία στην κλίμακα συχνότητας των αριθμών 1, 2 και 3, έτσι ώστε 1=απίθανο, 2=πιθανό και 3=σίγουρο. Ομοίως στην κλίμακα σοβαρότητας 1=ασήμαντο, 2=σημαντικό και 3=καταστροφικό.(Σημ.: Σε άλλες μελέτες η κλίμακα μπορεί να περιλαμβάνει τους αριθμούς 1-6, ή 1-9 κ.λ.π. Επίσης μπορεί να εξετάζονται επιπλέον της συχνότητας και της σοβαρότητας και άλλοι παράγοντες όπως ο αριθμός των εμπλεκομένων ατόμων, η μέγιστη δυνατή απώλεια κ.ά.). Εάν η επικινδυνότητα (η ποσοτική έκφραση του κινδύνου) οριστεί ως το γινόμενο της συχνότητας Χ την σοβαρότητα, τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε τον εξής πίνακα με τις δυνατές τιμές της επικινδυνότητας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Δυνατές τιμές Επικινδυνότητας

συχνότητα
σοβαρότητα 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9

 

Εάν η επικινδυνότητα έχει τιμές 6 ή 9 επιβάλλεται άμεση λήψη μέτρων.
Εάν η επικινδυνότητα έχει τιμές 3 ή 4 εξετάζεται μακροπρόθεσμα η λήψη μέτρων.
Εάν η επικινδυνότητα έχει τιμές 1 ή 2 δεν λαμβάνονται μέτρα. Τα υπάρχοντα θεωρούνται επαρκή.

(Η ανωτέρω προσέγγιση αποτελεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα εκτίμησης επικινδυνότητας. Η ακολουθητέα μέθοδος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των υπό ανάλυση διεργασιών.)

δ. Λήψη μέτρων
Ο στόχος του σταδίου αυτού είναι προφανής. Αφού με βάση την προηγούμενη ανάλυση εντοπιστούν οι μη αποδεκτές επικίνδυνες φάσεις σε όλους τους χώρους εργασίας, αποφασίζεται ποια μέτρα θα ληφθούν με σκοπό αν όχι την εξάλειψη του κινδύνου, τουλάχιστον την ελαχιστοποίησή του. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:
- Εναρμόνιση με την υφιστάμενη νομοθεσία.
- Διαφορετική διαρρύθμιση των χώρων.
- Έγγραφες οδηγίες σε εργαζόμενους-περιοδική εκπαίδευση.
- Έλεγχος των προδιαγραφών του εξοπλισμού.
- Σήμανση σε όλους τους χώρους.
- Εγκατάσταση προειδοποιητικών συστημάτων συνεχούς μέτρησης θορύβου, κόνεων, αερίων κλπ.
- Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας.
- κλπ.

ε. Καταγραφή των αποτελεσμάτων
Η καταγραφή είναι απαραίτητη διότι εκτός των άλλων αποδεικνύεται η συστηματική προσπάθεια που έγινε σε όλα τα επίπεδα.

στ. Αναθεώρηση της εκτίμησης
Η αναθεώρηση της εκτίμησης πρέπει κατ' αρχήν να γίνεται περιοδικά. Επίσης μπορεί να γίνει μερική αναθεώρηση, εφ' όσον προκύψει ατύχημα ή "παρ' ολίγον ατύχημα", εάν τροποποιηθούν οι μέθοδοι εργασίας κλπ.

Πραγματικός χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και Ι.Ε.

Κατηγορία Α
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφαλείας Ιατρός εργασίας
 <=500 3.5
 501<x<=1000 3
 1001<x<=5000 2.5  0.8
5001<x 2

 

Κατηγορία Β
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφαλείας Ιατρός εργασίας
 <=1000 2.5
 1001<x<=5000 1.5  0.6
 5001<x 1

 

Κατηγορία Γ
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφαλείας Ιατρός εργασίας
 ανεξάρτητα 0.4 0.4

Π.Δ. 294/1988 - Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»

 

 

plusΕΔΩ θα βρείτε ολοκληρωμένη τη Νομοθεσία που διέπει την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού ασφαλείαςplus

You are here:   HomeΜελετεςΣχεδιασμόςΤεχνικος Ασφαλειας (ΤΑ)
| + - | RTL - LTR

icons8-facebook-100 

Βρείτε μας στο Facebook

icons8-home-address-150

Nafplio Tour

icons8-benzene-ring-100-3

Texnikonaf.gr

icons8-recycle-100

ΕΕΔΣΑ

icons8-youtube-100

Youtube Channel

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.