Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Διαχείριση απορριμμάτων
Δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2010 Εμφανίσεις: 4032
Εκτύπωση

blog post asa

Ορισμοί Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

Σύμφωνα με το ΠΔ 115/2004 «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» είναι πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από την άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας και αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία ή δευτερογενή (επαναφορτιζόμενα) στοιχεία. 
Οι μπαταρίες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες) και η δεύτερη τις επαναφορτιζόμενες (συσσωρευτές). Τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται μία μπαταρία (είτε ηλεκτρική στήλη είτε συσσωρευτής) είναι τα εξής:
– Ηλεκτρόδια: άνοδος, κάθοδος
– Ηλεκτρολύτης: μέσο μεταφοράς των ιόντων από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο (π.χ. οξύ, αλκαλικό διάλυμα, άλας)
– Διαχωριστής: μονωτικό υλικό που απομονώνει ηλεκτρικά τα δύο ηλεκτρόδια
– Περίβλημα: περιβάλλει όλα τα παραπάνω

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κύριες εφαρμογές των ηλεκτρικών στηλών

Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά και εφαρμογές των ηλεκτρικών στηλών

Σύστημα

Παραδείγματα Εφαρμογών

Ψευδαργύρου / Άνθρακα

Φορητά ραδιόφωνα, ηλεκτρονικά, φακοί, παιγνίδια

Αλκαλικές

(Ζn/Αλκαλικός ηλεκτρολύτης/ MnO2)

Κασετόφωνα, πικάπ, ραδιόφωνα, αριθμομηχανές

Υδραργύρου

(Ζn/HgO)

Ακουστικά, ιατρικές συσκευές, φωτογραφικός εξοπλισμός

Αργύρου

(Ζn/Αg2Ο)

Ακουστικά, ιατρικός εξοπλισμός, ρολόγια

Λιθίου

Ρολόγια, υπολογιστές, κυκλώματα μνήμης, συσκευές επικοινωνίας, καρδιακοί βηματοδότες, στρατιωτικές εφαρμογές

Οι συσσωρευτές κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Συσσωρευτές μολύβδου
• Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου
• Συσσωρευτές υδριδίων


Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς των μερών μιας ηλεκτρικής στήλης.


Οι μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές) μπορεί γενικά να περιέχουν (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998):
– Υδράργυρο
– Μόλυβδο
– Κάδμιο
– Διοξείδιο Μαγγανίου
– Ψευδάργυρο
– Λίθιο
– Νικέλιο
– Οξείδιο αργύρου
– Οξείδιο βισμουθίου
– Οξέα
– Χλωριούχο αμμώνιο
– Υδροξείδιο καλίου
– Χαλκό
– Ατσάλι
– Κοβάλτιο
– Αρσενικό
– Πλαστικά

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι ηλέκτρικές στήλες και συσσωρευτές ταξινομούνται με τον Κωδικό 16 06.

16 06

μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 01*

μπαταρίες μολύβδου

16 06 02*

μπαταρίες Ni-Cd

16 06 03*

μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

16 06 04

αλκαλικές μπαταρίες (εκτός απο το σημείο 16 06 03)

16 06 05

άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 06*

ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκρολύτες απο μπαταρίες και συσσωρευτές

Υφιστάμενη Κατάσταση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

Πλαίσιο Διαχείρισης

Ήδή από το 1991 η Ε.Ε. είχε θεσπίσει την Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ακολούθησαν οι Οδηγίες 93/86/ΕΟΚ και 98/101/ΕΚ ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα η νέα οδηγία για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών η οποία και θα καταργήσει τις προαναφερθείσες. Σημειώνεται πως εκτιμάται πως η ετήσια παραγωγή σε Ε.Ε. ανέρχεται σε 800.000 τόνους μπαταριών αυτοκινήτων, 190.000 τόνους βιομηχανικών μπαταριών και 160.000 τόνους φορητών μπαταριών.

Το Σεπτέμβριο του 2006 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. η νέα οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 ,σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, η οποία και κατήργησε την οδηγία 91/157/ΕΟΚ.

Η νέα οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από το σχήμα, τον όγκο, το βάρος, τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. Η Οδηγία επιβάλει στα κράτη μέλη τους ακόλουθους ποσοτικούς στόχους συλλογής:

α) 25 %, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2012·

β) 45 %, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Επιπροσθέτως τα κράτη μέλη θα πρέπει ως τις 26 Σεπτεμβρίου του 2011 να επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης:

α) ανακύκλωση του 65 % κατά µέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών µολύβδου-οξέος,

β) ανακύκλωση του 75 % κατά µέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδµίου,

γ) ανακύκλωση του 50 % κατά µέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Αρχικώς είχε δημοσιευτεί λανθασμένα στην επίσημη εφημεριδά της Ε.Ε. ότι οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να προσεγγιστούν ως το 2010 και για το λόγο αυτό δημοσιεύτηκε διορθωτικό κείμενο. Τα κράτη µέλη οφείλουν να θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την οδηγία έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2008.


Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, τον Αύγουστο του 2001 ψηφίσθηκε στην Βουλή των Ελλήνων ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Ο Νόμος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απόβλητα συσκευασιών, καθώς και «άλλα προϊόντα», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρικές στήλες (Η.Σ.) και συσσωρευτές. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου, προβλέπεται η οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Η.Σ. και συσσωρευτών από τους υπόχρεους διαχειριστές, ενώ οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση καθορίστηκαν με το υπ΄αρ.115 ΦΕΚ 80 Α/5.3.04 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ).
Η ισχύουσα έως την έκδοση του ΠΔ νομοθεσία ήταν η Κοινή Υπουργική Απόφαση 73537/1438/1995 (ΦΕΚ 781 Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 19817/1702/2000 (ΦΕΚ 963 Β) και αφορούσε στη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες Με την έναρξη ισχύος του Π.Δ. οι δύο ΚΥΑ καταργήθηκαν.
Το ΠΔ καλύπτει όλες τις Η.Σ. και συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά καθώς και τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. και συσσωρευτές, και εκτός των άλλων περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στη διαχείριση των Η.Σ. και συσσωρευτών, προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, όρους όπως επίσης και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση και ποσοτικούς στόχους.
Σύμφωνα με αυτό απαγορεύεται: 
• η εμπορία Η.Σ. και συσσωρευτών με περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 0.0005% κατά βάρος, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου αυτές οι Η.Σ. και Συσσωρευτές είναι ενσωματωμένες σε συσκευές. 
• Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Η.Σ. τύπου «κουμπί», των οποίων η περιεκτικότητα σε υδράργυρο δεν υπερβαίνει το 2% κ.β. 
• η διάθεση στην αγορά συσσωρευτών Ni cd ηλεκτρικών οχημάτων μετά την 31-12-2005. Μετά την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά μόνο για ανταλλακτικά σε οχήματα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή 
• η διάθεση προς πώληση Η.Σ. και συσσωρευτών των οποίων η τοποθέτηση στις αντίστοιχες συσκευές γίνεται κατά τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται η εύκολη αφαίρεσή τους από τον καταναλωτή μετά τη χρήση τους, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες συσκευών. 
• η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών από κοινού με τα οικιακά απόβλητα


Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών, ΑΦΗΣ Α.Ε.

http://www.afis.gr

Η έγκριση του συστήματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών έλαβε χώρα το 2004 και η εταιρεία ΑΦΗΣ ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2005 με την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής μπαταριών σε όλη την Ελλάδα, σε σημεία που είναι εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή. Οι κάδοι αυτοί τοποθετούνται με έξοδα του συστήματος σε super market, δήμους, κοινότητες, εμπορικά καταστήματα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις κ.α. 

Σήμερα οι κάδοι της ΑΦΗΣ βρίσκονται σε πάνω από 13.000 σημεία πανελλαδικά, υπερκαλύπτοντας ήδη τον στόχο των 10.000 κάδων που είχε τεθεί για το τέλος του 2006. Αναλυτικά, 2.500 κάδοι βρίσκονται σε Δήμους, Κοινότητες και Δημόσιους φορείς, 4.300 σε σχολεία, 1.800 σε επιχειρήσεις, σε όλες τις αλυσίδες σουπερμάρκετ (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, CHAMPION / ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, CARREFOUR, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΜΑΚΡΟ, ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ, PRAKTIKER, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), σε όλα τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, NOKIA, ΟΤΕSHOP ΤΙΜ και VODAFONE), καθώς και σε 2.200 εμπορικά καταστήματα με ηλεκτρικά /ηλεκτρονικά είδη, φωτογραφικά είδη, μπαταρίες, κλπ. Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2006 έχουν τοποθετηθεί 18.000 συνολικά σημεία συλλογής. 

Ο αριθμός των μηνιαίων συλλογών μπαταριών εμφανίζει μια εξαιρετική δυναμική, φθάνοντας τον Ιούνιο του 2006 τις 612 συλλογές από τις 60 συλλογές το μήνα που έγιναν τον περασμένο χρόνο, ακολουθώντας μια συνεχόμενη αυξητική τάση από μήνα σε μήνα. Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο περισυλλέγησαν 111 τόνοι φορητών μπαταριών δηλ. περίπου 3.700.000 τεμάχια μπαταριών ενώ οι 104 τόνοι που αντιστοιχούν σε 3.470.000 μπαταρίες, ήδη ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εξωτερικού. Στόχος της ΑΦΗΣ για την επόμενη τριετία είναι να συλλέγει το 30-50% των χρησιμοποιημένων μπαταριών, όσο συλλέγουν χώρες η Γερμανία και η Ολλανδία που έχουν ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης πριν από 10 και πλέον χρόνια. Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται σήμερα στο 9% των μπαταριών που διακινήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2006 στην Ελληνική αγορά, ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό, με δεδομένο ότι οι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα κράτη μέλη επιβάλλουν τη συλλογή φορητών μπαταριών στο 25% μέχρι το 2012. 

Ιδιαίτερο βάρος έχει δώσει το σύστημα στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η δημιουργία της ιστοσελίδας, η εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου σε 2.000.000 αντίτυπα το οποίο και μοιράστηκε σε σχολεία, καταστήματα, η διάχυση του προγράμματος μέσω των ΜΜΕ είναι ορισμένες από τις δράσεις στον τομέα της ενημέρωσης.


Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε
.
(τηλ. επικοινωνίας 210 3421951)

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥΔΕΣΥΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 14 Μαρτίου 2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως και νικελίου-καδμίου σύμφωνα με το νόμο 2939/2001. Στόχος της εταιρείας είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών, της διασφάλιση της συλλογής και της διαλογής αυτών, καθώς και της ανακύκλωσής τους σε ποσοστό 65% κατά βάρος της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας το 2005, σε ποσοστό 70% κ.β. το 2006 και σε ποσοστό 75% κ.β. το 2007. 

Το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει συμβληθεί μέχρι σήμερα με το σύνολο των εισαγωγικών και παραγωγικών επιχειρήσεων συσσωρευτών, όπως επίσης και με το σύνολο επιχειρήσεων εισαγωγής οχημάτων και εξοπλισμού. Το 2005 συλλέχθηκαν 20.500 τόνοι χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου οξέος και 5,8 τόνοι συσσωρευτών νικελίου καδμίου και το σύνολο των εγκατεστημένων σημείων συλλογής ανήλθε σε 2115. Στόχος είναι η εγκατάσταση 4.521 ειδικών κάδων συλλογής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως πανελλαδικά. Στόχος του συστήματος για το 2006, είναι η συλλογή 27715 βιομηχανικών συσσωρευτών μολύβδου οξέος και 200 τόνων συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, ενώ αναμένεται και η πιστοποίησή του κατά ISO 14001. Η σύναψη συμβάσεων με μεγάλους καταναλωτές όπως η ΔΕΗ, οι Δημόσιες Υπηρεσίες που ακόμα δεν έχουν λάβει χώρα, θα διευκολύνει την προσέγγιση των ποσοτικών στόχων συλλογής.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης Μπαταριών DIASBAT
http://www.diasbat.com/

Το πρόγραμμα DIASBAT υλοποιήθηκε την περίοδο Νοέμβριος 2003 - Νοέμβριος 2005 και στόχος του ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού προκειμένου να συμμετάσχει στην ανακύκλωση μπαταριών, η συλλογή και διαλογή αυτών και σε τελική φάση η ανακύκλωσή τους με τον πιο φιλικό στο περιβάλλον τρόπο. Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Βιβλιογραφία

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος θα βρείτε μελέτες σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. περισσότερα

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνδέσμου για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των ηλεκτρικών στηλών και ενημερωθείτε για τις εξελίξεις του τομέα. περισσότερα

ΠΗΓΗ:ΕΕΔΣΑ

{jgototop}{/jgototop}

| + - | RTL - LTR

icons8-facebook-100 

Βρείτε μας στο Facebook

icons8-home-address-150

Nafplio Tour

icons8-benzene-ring-100-3

Texnikonaf.gr

icons8-recycle-100

ΕΕΔΣΑ

icons8-youtube-100

Youtube Channel

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.