Διαύγεια - Ροή

Τελευταίες αποφάσεις - Δ. Ναυπλιέων

Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2012 Εμφανίσεις: 1096
Εκτύπωση

 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την παρουσίαση είναι ουσιαστικά η κατανόηση αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού πως η βιώσιμη διαχείριση των α.σ.α. δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα στο οποίο αναζητούμε λύση εφόσον εμφανιστεί αλλά πριν την εμφάνισή του και την διόγκωσή του όπως άλλωστε επιβάλλουν και οι αρχές πρόληψης και ελαχιστοποίησης των Ε.Ε. οδηγιών. 

Συγκριτικά αν και το κόστος διαχείρισης και τελικής διάθεση είναι συγκριτικά μεγαλύτερο του κόστους συλλογής και μεταφοράς, ανάλογα βέβαια και με την εφαρμοζόμενη τεχνική διαχείρισης, το κόστος συλλογής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των α.σ.α. δεν πρέπει να παραγνωρίζεται κατά τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και είναι βεβαίως ένα υπολογίσιμο μέγεθος ως προς το συνολικό κόστος. Επίσης πρακτικά όσο το κόστος συλλογής και μεταφοράς ελαχιστοποιείται (πχ περιπτώσεις συλλογής συμμείκτων έναντι της συλλογής ανά ρεύμα) τόσο αυξημένο είναι το κόστος στη μέθοδο διαχείρισης ή ενδεχομένως επιβαρύνει το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων κατά την τεχνική διαχείρισης (πχ ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας).  

Επομένως κρίνεται αναγκαία η εύρεση μιας μέσης λύσης η οποία περιορίζει το κόστος συλλογής και μεταφοράς και δεν επιβαρύνει την μέθοδο διαχείρισης των α.σ.α.

 Ως προς τη συλλογή των α.σ.α. είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε πως μπορούμε μόνο να εκτιμήσουμε και όχι να ποσοτικοποιήσουμε επακριβώς το μέγεθος των α.σ.α. ως προς το συνολικό όγκο τους και πολύ περισσότερο ανά ρεύμα αυτών. Στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από μετρήσιμες τιμές στο παρελθόν αποτελούν την πρώτη εκτίμηση των μεγεθών αυτών ενώ υπολογιστικές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη φάση σχεδιασμού ώστε αυτή η εικόνα να είναι αντιπροσωπευτική με μικρές αποκλίσεις.

 Η γεωχωρική πληροφορία και η ανάλυση με βάση αυτές τις πληροφορίες αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει άμεση σχέση όχι μόνο με την ποσότητα κατά τη φάση συλλογής των α.σ.α. αλλά και με την μεταφορά αυτών υπό την ευθύνη φορέων διαχείρισης και τοπικών φορέων.

 

Η μέχρι τώρα πρακτική κατά τον σχεδιασμό συστημάτων μεταφοράς απορριμμάτων αφορούσε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων την ανάλωση των μελετητών / φορέων στην εύρεση αυτής της πληροφορίας με αποτέλεσμα το βάρος να δίνεται εκεί και όχι στο ουσιαστικό τμήμα του σχεδιασμού που είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Η γεωχωρική πληροφορία καθιερώθηκε εμμέσως πλην σαφώς στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αδειοδότηση μέσω της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτωνκαι συγκεκριμένα με τη θέσπιση κριτηρίων εγγύτητας με περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, υδάτινους αποδέκτες κ.α. κατά περίπτωση. 

Είναι δε εμφανές πως οι μετακινήσεις εκτός από απαίτηση των Ε.Ε. Οδηγιών στα πλαίσια της εγγύτητας αποτελεί βασικό τμήμα του σχεδιασμού ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων γενικότερα και όχι μόνο των α.σ.α.

 Το θετικό τα τελευταία χρόνια είναι πως παράλληλα με την Οδηγία INSIRE η οποία ουσιαστικά επιβάλλει την διάθεση αυτής της πληροφορίας στο ευρύ κοινό υπάρχει και μια έξαρση ανοιχτών λογισμικών (open source) και εφαρμογών βασισμένων σε αρχιτεκτονικές ανεξάρτητες του λειτουργικού συστήματος με ευρεία πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο (cloud based applications). Το αρνητικό είναι πως αν και στον Ελλαδικό χώρο αυτές οι δράσεις είναι αρκετές αφορούν άλλες εφαρμογές στις τοπικές κοινωνίες (συνήθως πολεοδομικά σχέδια, σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ) και περιορίζονται περιβαλλοντικά στην έκθεση μόνο των προστατευόμενων ή εποπτευομένων περιοχών χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη μνεία στις πηγές των ρύπων ή στα σχέδια διαχείρισης.

  

 

Η χρήση αυτών τωνανοιχτώνεργαλείων (ελεύθερο λογισμικό, ελεύθερη διάθεση της γεωχωρικής πληροφορίας) αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Άλλωστε η βελτιστοποίηση χωρίς αυτά τα εργαλεία ανάλυσης (λογισμικά GIS με δυνατότητες ανάλυσης, υπόβαθρο γεωχωρικών δεδομένων) θα ήταν μια διαδικασία το λιγότερο χρονοβόρα, το περισσότερο δαπανηρή.

 

Η χρήση λογισμικών για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς μπορεί να επιμεριστεί επομένως σε 4 διεργασίες:

  1. Την εύρεση των εργαλείων ανάλυσης που αποτελεί τον πυρήνα της ανάλυσης (λογισμικό κλπ) ,
  2. Την συλλογή της πληροφορίας και την μετατροπή της σε μορφήεπεξεργάσιμηκαι κατανοητή,
  3. Την επιλογή κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται, να επικαλύπτονται ή που είναι απαγορευτικά για τη μεταφορά των α.σ.α. και 
  4. Την ανάλυση και εύρεση λύσης (πχ βέλτιστων διαδρομών τεχνικοοικονομικά είτε περιβαλλοντικά) με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τη βελτιστοποίηση με βάση υπολογιστικές μεθόδους.

 

Με βάση τα παραπάνω η γεωχωρική ανάλυση κατά τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των α.σ.α. κρίνεται απαραίτητη ενώ λειτουργεί και ως σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας (monitoring) μετά την εύρεση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης.

Το πρώτο βήμα σε αυτή την παρουσίαση είναι ουσιαστικά η κατανόηση αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού πως η βιώσιμη διαχείριση των α.σ.α. δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα στο οποίο αναζητούμε λύση εφόσον εμφανιστεί αλλά πριν την εμφάνισή του και την διόγκωσή του όπως άλλωστε επιβάλλουν και οι αρχές πρόληψης και ελαχιστοποίησης των Ε.Ε. οδηγιών. 

Συγκριτικά αν και το κόστος διαχείρισης και τελικής διάθεση είναι συγκριτικά μεγαλύτερο του κόστους συλλογής και μεταφοράς, ανάλογα βέβαια και με την εφαρμοζόμενη τεχνική διαχείρισης, το κόστος συλλογής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των α.σ.α. δεν πρέπει να παραγνωρίζεται κατά τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και είναι βεβαίως ένα υπολογίσιμο μέγεθος ως προς το συνολικό κόστος. Επίσης πρακτικά όσο το κόστος συλλογής και μεταφοράς ελαχιστοποιείται (πχ περιπτώσεις συλλογής συμμείκτων έναντι της συλλογής ανά ρεύμα) τόσο αυξημένο είναι το κόστος στη μέθοδο διαχείρισης ή ενδεχομένως επιβαρύνει το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων κατά την τεχνική διαχείρισης (πχ ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας).  

Επομένως κρίνεται αναγκαία η εύρεση μιας μέσης λύσης η οποία περιορίζει το κόστος συλλογής και μεταφοράς και δεν επιβαρύνει την μέθοδο διαχείρισης των α.σ.α.

 Ως προς τη συλλογή των α.σ.α. είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε πως μπορούμε μόνο να εκτιμήσουμε και όχι να ποσοτικοποιήσουμε επακριβώς το μέγεθος των α.σ.α. ως προς το συνολικό όγκο τους και πολύ περισσότερο ανά ρεύμα αυτών. Στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από μετρήσιμες τιμές στο παρελθόν αποτελούν την πρώτη εκτίμηση των μεγεθών αυτών ενώ υπολογιστικές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη φάση σχεδιασμού ώστε αυτή η εικόνα να είναι αντιπροσωπευτική με μικρές αποκλίσεις.

 Η γεωχωρική πληροφορία και η ανάλυση με βάση αυτές τις πληροφορίες αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει άμεση σχέση όχι μόνο με την ποσότητα κατά τη φάση συλλογής των α.σ.α. αλλά και με την μεταφορά αυτών υπό την ευθύνη φορέων διαχείρισης και τοπικών φορέων.

 

Η μέχρι τώρα πρακτική κατά τον σχεδιασμό συστημάτων μεταφοράς απορριμμάτων αφορούσε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων την ανάλωση των μελετητών / φορέων στην εύρεση αυτής της πληροφορίας με αποτέλεσμα το βάρος να δίνεται εκεί και όχι στο ουσιαστικό τμήμα του σχεδιασμού που είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Η γεωχωρική πληροφορία καθιερώθηκε εμμέσως πλην σαφώς στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αδειοδότηση μέσω της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση  ................................  και συγκεκριμένα με τη θέσπιση κριτηρίων εγγύτητας με περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, υδάτινους αποδέκτες κ.α. κατά περίπτωση. 

Είναι δε εμφανές πως οι μετακινήσεις εκτός από απαίτηση των Ε.Ε. Οδηγιών στα πλαίσια της εγγύτητας αποτελεί βασικό τμήμα του σχεδιασμού ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων γενικότερα και όχι μόνο των α.σ.α.

 Το θετικό τα τελευταία χρόνια είναι πως παράλληλα με την Οδηγία INSIRE η οποία ουσιαστικά επιβάλλει την διάθεση αυτής της πληροφορίας στο ευρύ κοινό υπάρχει και μια έξαρση ανοιχτών λογισμικών (open source) και εφαρμογών βασισμένων σε αρχιτεκτονικές ανεξάρτητες του λειτουργικού συστήματος με ευρεία πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο (cloud based applications). Το αρνητικό είναι πως αν και στον Ελλαδικό χώρο αυτές οι δράσεις είναι αρκετές αφορούν άλλες εφαρμογές στις τοπικές κοινωνίες (συνήθως πολεοδομικά σχέδια, σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ) και περιορίζονται περιβαλλοντικά στην έκθεση μόνο των προστατευόμενων ή εποπτευομένων περιοχών χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη μνεία στις πηγές των ρύπων ή στα σχέδια διαχείρισης.

  

 

Η χρήση αυτών τωνανοιχτώνεργαλείων (ελεύθερο λογισμικό, ελεύθερη διάθεση της γεωχωρικής πληροφορίας) αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Άλλωστε η βελτιστοποίηση χωρίς αυτά τα εργαλεία ανάλυσης (λογισμικά GIS με δυνατότητες ανάλυσης, υπόβαθρο γεωχωρικών δεδομένων) θα ήταν μια διαδικασία το λιγότερο χρονοβόρα, το περισσότερο δαπανηρή.

 

Η χρήση λογισμικών για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς μπορεί να επιμεριστεί επομένως σε 4 διεργασίες:

  1.  Την εύρεση των εργαλείων ανάλυσης που αποτελεί τον πυρήνα της ανάλυσης (λογισμικό κλπ) ,
  2.  Την συλλογή της πληροφορίας και την μετατροπή της σε μορφήεπεξεργάσιμηκαι κατανοητή,
  3.  Την επιλογή κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται, να επικαλύπτονται ή που είναι απαγορευτικά για τη μεταφορά των α.σ.α. και 
  4.  Την ανάλυση και εύρεση λύσης (πχ βέλτιστων διαδρομών τεχνικοοικονομικά είτε περιβαλλοντικά) με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τη βελτιστοποίηση με βάση υπολογιστικές μεθόδους.

 

Με βάση τα παραπάνω η γεωχωρική ανάλυση κατά τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των α.σ.α. κρίνεται απαραίτητη ενώ λειτουργεί και ως σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας (monitoring) μετά την εύρεση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης.

Share on Myspace
You are here:   HomeΕπικαιροτηταΣυζητησηBlogΗ γεωχωρική πληροφορία και ανάλυση στη διαχείριση Α.Σ.Α.
| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.