Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 4
Εκτύπωση

Γενικό πλαίσιο

Γρήγορα link:

 1. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017  (ΦΕΚ 2161/Β`/23.6.2017) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις
 2. Υ.Α. οικ. 16228/2017  (ΦΕΚ 1723/Β`/18.5.2017) Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων
 3. ELINYAE (Νομοθετικό πλαίσιο ΚΥΕ)


  Γενικά για το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ιούνιος 2017):

 1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία .
 2. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής.
 3. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της παρούσας. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
 4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση.
 5. Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ' αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 7. Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο , το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.
 8. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) η ως άνω διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Διαδικασία γνωστοποίησης

 1. Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα (παράρτημα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.
 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.
 3. Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, η Αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση προβαίνει επιτόπου σε επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του γνωστοποιούντος προσώπου μέσω του δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του . Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 4. Τη γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλει και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.
 5. Στην περίπτωση που η λειτουργία γνωστοποιείται από νομικό πρόσωπο, ο Δήμος ή το ΚΕΠ αυτεπάγγελτα, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, θα αναζητάει τα αναγκαία στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που τη γνωστοποίηση υποβάλει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του νομικού προσώπου με γνήσιο της υπογραφής.
 6. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο Δήμος ή το ΚΕΠ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.
 7. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του δια-κανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επα-λήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.
 8. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστο-ποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.
 9. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14.
 10. Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Η υπέρβαση της προθεσμίας συνεπάγεται πειθαρχική κύρωση του υπαλλήλου. Εάν η γνωστοποίηση υποβληθεί στο ΚΕΠ, το ΚΕΠ αποστέλλει στο Δήμο και ο Δήμος κοινοποιεί κατά τα ως άνω.
 11. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά
  εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνω στοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ' αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Τήρηση αρχείου στην Επιχείρηση

 1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
 2. Μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ οφείλει να τηρεί στο φάκελό του το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.
 3. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυ-πώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.
 5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του παρόντος άρθρου ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
 6. Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).
 7. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.
 8. Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
 9. Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
 10. Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται. ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.
 11. Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.
 12. Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο - κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.
 13. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παραγράφων 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία.

 

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 12 Μαρτίου 2017 Εμφανίσεις: 338
Εκτύπωση


Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Χειρόγραφα
 • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ΟΠΣΝΑ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

 • Παράβολο 200-5000 ευρώ (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης σε ότι αφορά α)την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και β) την  ισχύ ή την αποθηκευτική ικανότητα - εαν πρόκειται για αποθήκη -  σύμφωνα με την ΚΥΑ 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533Β/31-12-2012), κατατεθειμένο σε αριθμό λογαριασμού τράπεζας).
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/ΑΑπαραίτητα ΔικαιολογητικάΚατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (Παραρτήματος Ι, απόφαση αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012) Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Παραστατικά εκπροσώπησης (για επιχειρήσεις και φορείς) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αν δεν υπάρχουν ΠΠΔ Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση χρήσης γης Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Μελέτη εγκατάστασης (σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922/ΦΕΚ 208 Α) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Αρχιτεκτονικά διαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) για την περίπτωση της έκδοσης οικοδομικής άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υπεύθυνη δήλωση κατά νόμου αρμόδιου μηχανικού εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική- βιοτεχνική χρήση αυτού, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ α΄4) "Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ορόφους", εφόσον υπάρχει, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Μελέτη επικινδυνότητας στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVESO, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) ΚΥΑ Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του ερωτηματολογίου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

ΑΒήματα διαδικασίαςΘεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτικήΕμπλεκόμενος ΑρμόδιοςΧρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενη από συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012,
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, 3 ημέρες
3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
4 Η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει τις μελέτες κτλ στις συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου αυτές να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες γνώμες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις κτλ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, 10 ημέρες
5 Μετά από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωσή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κτλ που δίδονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων για τη χορήγησή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά των δικαιολογητικών. Εάν η μονάδα είναι χαμηλής όχλησης, ακολουθείται η διαδικασία από το βήμα 6 και μετά. Εάν η μονάδα είναι μέσης όχλησης, ακολουθείται η διαδικασία από το βήμα 9 και μετά. Ν.3982/2011. Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
6 Εντός 15 ημερών από την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
7 Εντός 15 ημερών από την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, η υπηρεσία διενεργεί επιθεώρηση η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προυπάρχει, και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
8 Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, και τίθεται προθεσμία για άρση των παρεκκλίσεων όπου είναι εφικτή. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
9 Για τις μονάδες μέσης όχλησης, μετά τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας των δικαιολογητικών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προυπάρχει, και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
10 Εφόσον διαπιστωθεί καταλληλότητα του χώρου και συμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών χορηγείται η άδεια εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
11 Εφόσον διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως για τις διαπιστώσεις αυτές, και τίθεται προθεσμία για άρση των παρεκκλίσεων όπου είναι εφικτή. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα για άδειας εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος

 

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου 2011 Εμφανίσεις: 2403
Εκτύπωση

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελετών Ενεργειακής απόδοσης Κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνες με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων με συνεργάτη μελετητή (απαιτείται η συνυπογραφή).

energy-house

Από την επίσημη σελίδα του ΤΕΕ

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελούσε υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, να αποκτήσει αποτελεσματική διαχείριση της απαιτούμενης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου προστίθεται και η μέριμνα έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών στους διαμένοντες σε αυτό.

 
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων αλλά και της ίδιας της χώρας.
 • Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας αλλά και εκπροσωπώντας τα Μέλη του, τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει στο μέλλον την αποτελεσματική εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ..
 • Αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών του κατήρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στα Ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα.
 
Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:
 
 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017

Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017

Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010

Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών

ΦΕΚ Β' 2945/23-10-2014

Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017

Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτήρια

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ


Εδώ θα βρείτε το λογισμικό La-kenak το οποίο περιέχει πλήθος δεδομένων των παραπάνω ΤΟΤΕΕ πινακοποιημένο:

La Kenak v5.0

Εδώ θα βρείτε το λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ το οποίο παρέχεται από το ΤΕΕ και είναι υποχρεωτικό για την ενεργειακή κατάταξη:

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου 2012 Εμφανίσεις: 2180
Εκτύπωση

Αδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

irrigation

Σύμφωνα με την Αρ. οικ. 15059 (ΦΕΚ 1440 Β' /16 Ιουνίου 2011) "Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού" οι ενδιαφερόμενοι στο Ν. Αργολίδας δύνανται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 16/12/2011 (ημερομηνία που τροποποιήθηκε στις 16/6/2012 και για τις αρδευτικές γεωτρήσεις σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 160143) στο τμήμα Υδροοικονομία και Περιβάλλοντος του Ν. Αργολίδας. Αυτά τα δικαιολογητικά αριθμούνται παρακάτω για διευκόλυνση όσων ενδιαφέρονται:

>Αίτηση του αιτούντος ή Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή η οποία δίδεται από την υπηρεσία και στην οποία αναγραφονται τα στοιχεία του αιτούντος η περιγραφή: "Υποβολή φακέλου για εξέταση υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης νερού που βρίσκεται στη θέση ................ (τοπωνύμιο,τοπική ή δημοτική κοινότητα, δημοτική ενότητα, δήμου, περιφερειακή ενότητα" και αναφορά των συνημμένων δικαιολογητικών.

Τυποποιημένη δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) με τα αληθή και ακριβή υποβληθέντα στοιχεία και αποδοχή των περιορισμών, προϋποθέσεων και ελέγχων της κείμενης νομοθεσίας για τη χορήγηση της παραπάνω αδείας (όπως φαίνεται στο παράρτημα ΙΙ της αρ. οικ. 15059).

Αποδεικτικό ύπαρξης της υδροληψίας προ της 20-12-2005 (πχ αντίγραφο παλαιάς άδειας χρήσης νερού ή βεβαίωση ηλεκτροδότησης ή βεβαίωση ΙΓΜΕ ή βεβαίωση υπηρεσιών Δήμων κλπ)

Περιβαλλοντική έκθεση (όπως όρίζεται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/1990) για αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια με χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού κάτω των 50.000κ.μ/έτος (όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 1958/13-1-2012) ή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις λοιπές κατηγορίες σύμφωνα με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες με την προηγούμενη εγκύκλιο. Σημειώνεται πως μέχρι την δημοσιοποίηση των Πρότυπων περιβαλλοντικών εντύπων όπως ορίζει ο ν.4014 / 2011 (ΦΕΚ 249Α / 25-11-2011) ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τα δικαιολογητικά όπως παλαιότερα. Επίσης η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας για τη χρήση νερού.

Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλη πράξη (πχ αντίγραφο νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή έγγραφο δημόσιας αρχής ΟΣΔΕ-ΟΚΧΕ ή έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση κλπ)

Χάρτης κλίμακας 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς αγροτεμαχίων ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της υδροληψίας (x,y,z) κατά ΕΓΣΑ 87 καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200μ από τη θέση της υδροληψίας σε ΔΥΟ (2) αντίγραφα.

Χημική ή/και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια για την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού για τη συγκεκριμένη χρήση (ύδρευσης/άρδευσης)

Συμπληρωματικά σε περίπτωση υδροληψίας για υδροδότηση κτίσματος η βεβαίωση νομιμότητας του κτίσματος από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία και η βεβαίωση υπηρεσίας (πχ ΔΕΥΑΝ,ΔΕΥΑΡ) για τη μη δυνατή σύνδεση του κτίσματος με το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής.

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 150977 του ΥΠΕΚΑ δεν απαιτείται κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών η σύμπραξη ή συμετοχή κατόχου ειδικού πτυχίου (πχ μελετητικού ή οποιουδήποτε άλλου) και ο ενδιαφερόμενος έχει την ευχέρεια να συμβουλευτεί όποιον κρίνει κατάλληλο.

Δείτε επίσης διευκρινήσεις:
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄)

Περιβαλλοντικά - Κατάταξη έργων σε ομάδες και υποομάδες

Σύμφωνα με την Απόφαση με αρ Αρ. Πρωτ.: 1958, 13.01.2012.

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις
Ομάδα 2 - 6 Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.00 m3/έτος α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 100.000 m3/έτος, εάν η υδρογεώτρηση:
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και
ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m και
iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα
β) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει
α) 100.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, και:
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και
ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m και
iii) Απέχει από τη
θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως
απόστασης από τη θάλασσα
β) 50.000 m3/έτος ≥ V >
25.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις
ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει
α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναμου.
β)Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εμπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση
αυτών εν σχέσει με τη θάλασσα, λίμνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων.
δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης υποκατηγορίας Α2 ή κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής με
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, το οποίο περιλαμβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εμπίπτει στο πεδίο εγαρμογής του Σχεδίου     ιαχείρισης και είναι συμβατή με τις προβλέψεις του διενεργείται από την οικεία     Δ/νση Υδάτων.
ε) Δεν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων:
i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή για λογαριασμό δημόσιου φορέα που
εκ του νόμου έχει δικαίωμα διεξαγωγής υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν (πχ οδοί, φράγματα, μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την
εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται
περιβαλλοντικάως προς τυχόν υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.
 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 08 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 2625
Εκτύπωση

Περι ενεργειακών επιθεωρήσεων

energeiaki_apodosi

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας

 

energy-ktiria

 

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.

Ιδιαίτερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) προβλέπεται τόσο η δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η καταχώριση τους σε ειδικό Αρχείο που θα τηρείται υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά και των επιθεωρήσεων των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού θα είναι δυνατή όχι μόνο η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού τομέα.

Αναμφίβολα, σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό κλάδο που διανύει μια έντονη περίοδο ύφεσης, τόσο ο ΚΕΝΑΚ όσο και η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των καθαρών τεχνολογιών.

Επίσης, με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, η αγορά ακινήτων εφοδιάζεται με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία του ακινήτου. Ένα εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτηματαγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή μισθωτή, καθώς θα αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμενης ή μη αξίας επί του ακινήτου.

Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ 2011 http://www.ypeka.gr

spiti-efimerida

Σχετική Νομοθεσία

 • Ελληνική Νομοθεσία ενέργειας και ΑΠΕ
 • Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 30/03/2010
 • ΚΥΑ Φωτοβολταϊκά στις στέγες                 
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.(NEO)
 • Ν.3734/2009                 Ν.3734/2009 Νέος νόμος και ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ 2009.(NEO)
 • YA 06/2007                 Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ
 • Οικ.5707/2007                 Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
 • Οικ.21691/2006                 Οδηγίες εφαρμογής του Ν.3468
 • Οικ.18359/2006                 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα
 • Ν.3468/2006                 Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ
 • Οικ.8311/2005                 Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ν.2941/2001                 Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης ΑΠΕ (άρθρο 2)
 • 24/4/2001                 Χορήγηση άδειας διαχείρισης του συστήματος στον ΔΕΣΜΗΕ
 • Οικ.6296/2001                 Κανονισμός ’δειας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συστήματος
 • Οικ.7890/2000                 Έγκριση κανονισμού προμηθειών της ΔΕΗ
 • ΠΔ328/2000                 Σύσταση και καταστατικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.
 • Οικ.17951/2000                 Κανονισμός Αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
 • Οικ.12160/1999                 Διαδικασία επιλογής υποψήφιων ηλεκτροπαραγωγών από μικρά υδροηλεκτρικά
 • Ν.2773/1999                 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής
 • Ν.2244/1994                 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και συμβατικά καύσιμα

Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον στοιχεία.

 

Σελίδα 1 από 2

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
You are here:   HomeΜελετεςΜελετητικό έργο
| + - | RTL - LTR

I Support the Bring Them Back Campaign

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.