Περιεχόμενα Περιβαλλοντικών Μελετών

Ελάχιστες προδιαγραφές ΜΠΕ/ΣΜΠΕ/ΠΠΠΑ

Παρουσιάζονται ανά κεφάλαιο οι ελάχιστες προδιαγραφές των περιβαλλοντικών μελετών

Κατηγορία: