Δικαιολογητικά αδειών

Διατάξεις αδειοδότησης

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα βρείτε διατάξεις που διέπουν την αδειοδότηση διαφόρων δραστηριοτήτων.

notify
Καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18.5.2017) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
notify
Τουριστικά καταλύματα Υ.Α. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β 19.5.2017) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
notify
Κολυμβητικές δεξαμενές Υ.Α. 7888/2017 (ΦΕΚ 1654/Β` 15.5.2017) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
notify
Περιβαλλοντικές δομές Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β 14.2.2019) N. 4442/2016 (Κεφ. ΙΔ’ άρθρα 77-83)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β 15.6.2020)
notify
Κέντρα αποθήκευσης και διανομής Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β 18.1.2018) Ν. 4302/2014 Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής
Αρ. Πρωτ. 5531 Φ.704.45/2018 (ΦΕΚ /-- 29.1.2018)
Συνεργεία αυτοκινήτων Υ.Α. 314766/2021 (ΦΕΚ 5272/Β 12.11.2021)
Ναυαγωσωστικές σχολές K.Y.A. 2131.17/64425/2021 (ΦΕΚ 4175/Β/9.9.2021)
Κτηνοτροφικές μονάδες Κ.Υ.Α. 1276/272404/2020 - (ΦΕΚ 4458/Β 9.10.2020)
Κ.Δ.Α.Π. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332Β/2.6.2021) Γ.Π.Δ11 οικ.15171/17-2-2022
notify
φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών Αριθμ. 14715/ΓΓ4 (ΦΕΚ 609Β/2022)
N. 4442/16 (Κεφ. ΛΗ, άρθρα 278-287)
notify
Δικαιολογητικά

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα βρείτε τα δικαιολογητικά των αρ. 4 (συνήθως) στις διατάξεις αδειοδότησης.

Υπό κατασκευή