Βιβλιοθήκη Χημικών

Περιοδικός πίνακας

Πατήστε πάνω σε κάθε στοιχείο για την εμφάνιση των ιδιοτήτων του.

Επικινδυνότητα χημικών

Επικίνδυνες (καρκινογόνες, Τοξικές, Ερεθιστικές)

# Κίνδυνος Ονομασία χημικού CASrn OSHA Carcinogen
# Κίνδυνος Ονομασία χημικού CASrn OSHA Carcinogen
Σημάνσεις χημικών

Ενδεικτικές σημάνσεις χημικών (φράσεις κινδύνου και ετικέτες συσκευασιών).

Φράσεις κινδύνου σε ετικέτες (παράδειγμα)

Σύμβολο Σημείωση Ενδείξεις
Xn | Xi Βλαβερό | Ερεθιστικό
Harmful | Irritant
C Διαβρωτικό
Corrosive
T | T+ Τοξικό | Πολύ τοξικό
Toxic | Very toxic
F | F+ Πολύ εύφλεκτο | Εξαιρετικά εύφλεκτο
Highly or Extremely Flammable
E Εκρηκτικό
Explosive
O Οξειδωτικό
Oxidizing
N Επικίνδυνο για το Περιβάλλον
Dangerous for the environment
Σήμανση Χημικών ουσιών στη συσκευασία (παράδειγμα)
Αμμωνία άνυδρη NH3
Tαξινόμηση
R 10
T; R 23
C; R 34
N; R 50
Επισήμανση
T
N
   
R: 10-23-34-50
S: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61
Όρια συγκέντρωσης
C > 5% T; R 23-34
0,5% < C < 5% Xn; R 20-36/37/38
Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα NH3 .......%
Tαξινόμηση
C; R 34
N; R 50
Επισήμανση
C
N
   
R: 34-50
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
Όρια συγκέντρωσης
C > 25% C; N; R 34-50
10% < C < 25% C; R 34
5% < C < 10% Xi; R 36/37/38