Νομοθεσία Εργασιακών

Έκτακτα μέτρα (SARS-CoV-2)

Υγειονομικά πρωτόκολλα - Πληροφορίες - Νομοθεσία
 • Τουριστικά Καταλύματα - Αριθμ. 1881/29.5.2020 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 • Εστιατόρια - ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α-Γ.Π.οικ. 32009 Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων Covid-19
 • ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΥΟ-1ΝΔ - Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2
 • ΕΟΔΥ - Λοίμωξη Αναπνευστικού COVID-19 από νέο στέλεχος ΪΟΥ SARS-CoV-2 – Οδηγίες για ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ταξιδιωτών
 • ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η - Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
 • ESGLI - Guidance for managing Legionella in building water systems during the covid-19 pandemic
 • ΑΔΑ: ΨΦΗ9465ΦΥΟ-ΗΘ8 - Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ - Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων
 • Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Υγειονομικά πρωτόκολλα - Έντυπα
 • Φυλλάδια
  1. ΕΟΔΥ - Οδηγίες εξόδου από την κατοικία (png)
  2. ΕΟΔΥ - Μένουμε ασφαλείς (png)
  3. ΕΟΔΥ - Πως πλένετε τα χέρια σας (jpg)
  4. ΕΟΔΥ - Επιστροφή από ταξίδι (png)

Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
 • Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55Α-11/3/2020).
 • Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19. (ΦΕΚ 928Β-18/3/2020).
 • ΚΥΑ για την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων (ΦΕΚ Β936/19/03/2020).
 • Υπουργική Απόφαση Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949Β-21/3/2020).
 • Υπουργική Απόφαση Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Β-21/3/2020).
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.20015/2020 (ΦΕΚ 951Β-21/3/2020).
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2020 (ΦΕΚ 956Β-21/3/2020).
 • Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών (ΦΕΚ 986Β-22/3/2020).
Εγκύκλιοι
 • Εγκύκλιος - ΣΕΠΕ - 9/3/2020
 • Εγκύκλιος - Υπουργείο Υγείας - 9/3/2020
 • Εγκύκλιος - ΥΠΕΣ - 9/3/2020
 • Εγκύκλιος - ΥΠΕΣ - 12/3/2020
 • Εγκύκλιος - ΥΠΕΣ - 16/3/2020
 • Εγκύκλιος - ΥΠΕΣ - 17/3/2020
Σύνδεσμοι - Οδηγίες φορέων
 • ΕΟΔΥ - Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
 • Ανακοίνωση ΤΕΕ 13.03.2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 • ΣΕΠΕ - Κατευθηντήριες οδηγίες
 • ΤΕΕ-Έκτακτα μέτρα
 • forma.gov.gr
Έντυπα - Φυλλάδια (ΕΟΔΥ, ΣΕΠΕ, Υπουργεία)
 • Φυλλάδιο - Οδηγίες ΕΟΔΥ
 • Φυλλάδιο - Οδηγίες για ταξιδιώτες (ΕΟΔΥ)
 • Φυλλάδιο - Χρήση αντισηπτικού
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο - Ηλεκτρονικές επαφές (docx)


# Τύπος Έτος Όνομα Περιγραφή ΦΕΚ link Σχόλια
# Τύπος Έτος Όνομα Περιγραφή ΦΕΚ link Σχόλια
N. 3850/10

Νόμος υπ' αρ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4578/2018

Π.Δ. 16/1996

Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10Α/18-1-1996) - Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK

1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21-6-2017

Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21-6-2017 (ΦΕΚ 2161Β/23-6-2017) - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

Προδιαγραφές εξοπλισμού

Διατάξεις σχετικά με μηχανήματα και κινδύνους από αυτά.

Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 2161Β/23-6-2017) - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93.
Τροποποιήθηκε από Π.Δ. 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/9.9.2011) - «Τροποποίηση του π.δ 57/2010 (97/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων»

Ανυψωτικός εξοπλισμός
Διατάξεις ανυψωτικού εξοπλισμού, κλαρκ, ΜΕ κ.λπ.

 • Υ.Α. Οικ. 84123/305/Φ113/2016 (ΦΕΚ 2481/Β` 11.8.2016)
  Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β` 13.4.2016)
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες
 • Εγκ. 8/2015 (ΦΕΚ /-- 19.5.2015)
  (Αριθ. Πρωτ. Δ.Μ. / οικ / 12001/19.5.2015) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225 Α/08.10.2014)
 • Εγκ. 4/2015 (ΦΕΚ /-- 18.2.2015)
  Αρ. πρωτ: Δ.Μ./οικ/4642 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων
 • Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α` 8.10.2014)
  Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 1983/Β` 14.8.2013)
  Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου
 • Υ.Α. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 (ΦΕΚ 519/Β` 6.3.2013)
  Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (198/Α) και αντιστοίχηση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος
 • Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α` 11.4.2012)
  Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011)
  Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)
 • Αρ. Πρωτ. 30354/2011 (ΦΕΚ /-- 8.3.2011)
  Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων και θεμάτων εργασίας κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων)
 • Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α` 25.6.2010)
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93
 • Υ.Α. Δ14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β` 17.7.2008)
  Έγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008)
 • Υ.Α. Β1/37499/3103/2008 (ΦΕΚ 1405/Β` 17.7.2008)
  Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων
 • Υ.Α. Δ3/Α/20701/2006 (ΦΕΚ 1712/Β` 23.11.2006)
  Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar)
 • Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α` 2.8.2006)
  Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α` 16.6.2006)
  Τροποποίηση του β.δ 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (150/Α) και του π.δ 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (303/Α) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/1984 (181/Α), το π.δ 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (69/Α), το π.δ 401/1993 (170/Α) και το π.δ 125/1992 (56/Α) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/1989 (69/Α)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/1992 (163/Α)
 • Εγγρ. Δ13ε/9678/2003 (ΦΕΚ /-- 22.12.2003)
  Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες σκυροδέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας)
 • Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β` 1.10.2003)
  Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 • Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β` 25.8.2003)
  Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Π.Δ. 316/2001 (ΦΕΚ 212/Α` 25.9.2001)
  Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων